Prezantim i dokumentit analitik për financimin dhe infrastrukturën e sistemit të drejtësisë

Dhënia e drejtësisë dhe ofrimi  shërbimeve nga pushteti gjyqësor është i lidhur dhe i ndërvarur nga mënyra e financimit të tij, dhe kryesisht është i ndërvarur nga mënyra e dhënies së fondeve, pra si i merr fondet dhe si përftohen këto fonde nga ana e pushtetit gjyqësor, nëpërmjet buxhetit të shtetit, ndihmës së huaj apo financimeve të huaja apo me mjetet dhe të ardhurat, të cilat ato i krijojnë nga shërbimet që i ofron vetë sistemi. 

Shkarkime: