Miratohet në Komisionin e Posaçëm për Reformën në Drejtësi projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar””.