LIGJ PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATES KUSHTETUESE