LIGJ PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KESHILLIT TE LARTE TE DREJTESISE