LIGJ PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINSITRISE SE DREJTESISE