Aktivitetet

Në Pogradec zhvillohet konsultimi publik mbi çështjet e shërbimeve ligjore

07.07.2015
Në vijim të konsultimeve publike për komponentët kryesorë të dokumentit “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri – 2015” dhe të tërheqjes së opinioneve rreth Strategjisë për...

Në Vlorë vijon konsultimi publik për çështjet e edukimit ligjor dhe të profesioneve të lira

02.07.2015
“Edukimi Ligjor dhe Profesionet e lira”, ishin dy temat objekt diskutimi në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë.

Tryezë pune mbi shërbimet Ligjore, avokatinë, noterinë, përmbarimin gjyqësor, ndërmjetësimin dhe avokaturën e shtetit

08.05.2015
Në diskutimin e hapur mes ekspertëve dhe grupeve të interesit doli në pah rëndësia që ka reformimi i profesioneve të lira - avokati, noteri, përmbarim gjyqësor, ndërmjetësim dhe...