Projektligje

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar“ SPAK

PDF icon Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar“ SPAK

PDF icon Relacioni shoqërues

PDF icon Raporti i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi shoqëruar me variantin integral të projektligjit

PDF icon Shtojca-A

PDF icon Shtojca-B 1

PDF icon Shtojca-B 2

PDF icon Shtojca-B 3

PDF icon Shtojca-C

PDF icon Fletë Votimi 

PDF icon Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar“ SPAK  

 

Projektligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë“

PDF icon Projektligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë“

PDF icon Relacioni shoqërues

PDF icon Amendamente 24 orë përpara seancës plenare 

PDF icon Raporti i Komisionit të Posaçëm Parlamentar

PDF icon Fletë Votimi 

PDF icon Ligji nr. 84/2016 “Për Rivlerësimin Kalimtar Të Gjyqtarëve Dhe Prokurorëve Në Republikën e Shqipërisë”  

 

Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”

PDF icon Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”

PDF icon Relacioni shoqërues

PDF icon Raporti i Komisionit të Posaçëm Parlamentar

PDF icon Amendamente 

PDF icon Fletë Votimi 

 

Projektligji "Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë"

PDF iconProjektligji "Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në RSH"

PDF icon Relacioni shoqërues

PDF icon Raporti i Komisionit të Posaçëm Parlamentar

PDF icon Fletë Votimi 

PDF icon Ligji nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”  

 

Projektligji "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

PDF icon Projektligji "Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

PDF icon Relacioni shoqërues

PDF icon Raporti i Komisionit të Posaçëm Parlamentar

PDF icon Fletë Votimi 

PDF icon Ligji nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”  

 

Projektligji “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”

PDF icon Projektligji “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”