Vendime të komisonit të posaçëm

“Për përmbylljen e veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm “Për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”

Për miratimin e Projekt Kalendarit të shqyrtimit të projektligjeve prioritare të paketës ligjore të reformës në drejtësi, që shoqërojnë Projektin Kushtetues, sipas aneksit bashkëlidhur këtij Vendimi.

Për  miratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, sipas tekstit dhe relacionit shoqërues bashkëlidhur këtij vendimi. 

 “Për miratimin e kërkesës së Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë  për marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias për tekstin e rishikuar të projekt – amendamenteve kushtetuese të propozuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, mbështetur në Raportin e ndërmjetëm të Komision

"Për miratimin e kërkesës së Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë për marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias lidhur me projekt-amendamentet dhe çështjet kushtetuese ”

"Për një shtesë në vendimin nr.7  dt.23.01.2015 të Komisionit të Posaçëm, i ndryshuar "Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të

"Për miratimin në parim të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Reformën e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”

"Për miratimin e Dokumentit “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”

 

“Për miratimin e ekspertëve, përfaqësues të Grupeve Parlamentare të opozitës”

Për ngritjen dhe drejtimin e Grupeve të Punës në përbërje të Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë dhe Sekretariatit Teknik