Rrjeti i aktorëve të institucioneve të drejtësisë

334 gjyqtarë nga:

Gjykatat e Rretheve Gjyqësore dhe të Apelit

Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë dhe të Apelit

Gjykata e Shallës së parë dhe Apelit për Krime të Rënda

324 prokurorë nga:

Prokuroria e Përgjithshme

Prokuroritë e Rretheve

Prokuroritë e Apelit

Prokuroria e Apelit për Krime të Rënda

411 avokatë