Projektligje

Në përmbushje të objektivit (fazës) të tretë, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë me asistencën e sekretariatit teknik, bazuar në gjetjet e Dokumentit të Analizës së Sistemit (të përgatitur gjatë fazës së parë) dhe në zbatim të objektivave të Dokumentit Strategjik (të përgatitur gjatë fazës së dytë), do të bëjë hartimin e paketës së projektligjeve të nevojshme për reformimin e sistemit të drejtësisë. Edhe ky proces do të jetë gjithëpërfshirës, me kontributin dhe mbështetjen e institucioneve të sistemit të drejtësisë, ekspertëve vendas, partnerëve ndërkombëtarë, subjekteve të tjera të interesuara dhe opinionit publik.

 

Faza e III e procesit të Reformës në Drejtësi

 

I. Paketa e ndryshimeve kushtetuese

1.1. Amendamentet kushtetuese për sistemin e drejtësisë.

1.2. Amendimet kushtetuese për çështjet e tjera (BE,NATO, Dekrmininalizimi etj).

1.3. Ligji për Gjykatën Kushtetuese

1.4. Ligji organik për Presidentin

1.5. Ligji Për Referendumet

 

II. Paketa ligjore për reformën në gjyqësor

2.1. Ligji për Organizimin Gjyqësor

2.2. Ligji për Administratën gjyqësore

2.3. Ligji për Statusin e Gjyqtarëve

2.4. Ligji per Keshillin e Larte te Drejtesise

2.5.  Ligj për organin e Inspektimit dhe procedimit disiplinor

2.6. Ligji “Për Konferencën Gjyqësore Kombëtare”

2.7. Ligji Për Gjykatat Administrative

2.8. Ligji “ Ligji “Për Ministrinë e Drejtësisë”  

2.9. Ligji “Për Kodin e Procedurës civile”

 

III. Paketa ligjore për drejtësinë penale

3.1. Ligji për Prokurorinë & Këshillin e Lartë të Prokurorisë

3.2. Ligji “Për Policinë gjyqësore”

3.3. Kodi i Procedurës Penale

3.4. Kodi Penal

3.5. Ligji “Për Policinë e burgjeve”

3.6.  Ligji “Për Ekzekutimin e vendimeve penale”

3.7.  Ligji “Për të Drejtat dhe trajtimin e personave të dënuar dhe mbajtja në paraburgim”

 

IV. Paketa e masave ligjore Antikorrupsion

4.1. Ligji për Prokurorinë Kombëtare Antikorrupsion

4.2. Ligji  “Për Gjykatën e Krimeve të Rënda dhe Antikorrupsion”

4.3. Ligji “Për Parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike”

4.4.  Ligji “Për Deklarimin dhe kontrollin e pasurive dhe detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe disa  zyrtarëve publikë”

4.4. Ligji “Për disa ndryshime ne ligjin Antimafia”

 

V. Paketa ligjore për edukimin ligjor dhe arsimin juridik

5.1. Ligji “Për Arsimin e lartë” (Propozime për ndryshime të mundshme)

5.2. Ligj për provimin e shtetit

5.3 Ligji “Për Shkollën e Magjistraturës”

5.4 Ligji “Për Edukimin ligjor të shtetasve”

 

VI. Paketa ligjore për profesionet e lira dhe shërbimet ligjore

6.1. Ligji “Për Profesionin e avokatit”

6.2. Ligji “Për Përmbaruesin gjyqësor privat”

6.3. Ligji “Për Noterinë”

6.4. Ligji “Për Ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve”

6.5. Ligji “Për Ndihmën ligjore”

6.6. Ligji “Për Avokaturën e Shtetit”

 

VII. Paketa ligjore për financimin

7.1. Ligji ”Për menaxhimin e Buxhetit të shtetit”

7.2.  Ligji “Për Buxhetin e Gjyqësorit”

7.3.  Ligji për ZABGJ

7.4.  Ligji “Për tarifat e Gjyqësorit”

7.5.  Ligji “Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit”

7.6.  Ligji “Per bankat apo rregulloreve ne lidhje me bankat”