VENDIM Nr. 17, Dt. 28.09.2015

"Për miratimin e kërkesës së Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë për marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias lidhur me projekt-amendamentet dhe çështjet kushtetuese ”