VENDIM Nr. 16, Dt. 28.09.2015

"Për një shtesë në vendimin nr.7  dt.23.01.2015 të Komisionit të Posaçëm, i ndryshuar "Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar"