VENDIM Nr 19, Dt.14.06.16

Për  miratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, sipas tekstit dhe relacionit shoqërues bashkëlidhur këtij vendimi. 

Projektligji t’i përcillet Kryetarit të Kuvendit me qëllim përfshirjen e tij në kalendarin e punës së Kuvendit dhe miratimin në seancë plenare, sipas Rregullores së Kuvendit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.