VENDIM Nr.13, Dt. 23.07.2015

“Për miratimin e ekspertëve, përfaqësues të Grupeve Parlamentare të opozitës”

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit, në pikën VIII, të Vendimit Nr. 96/2014, datë 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, të ndryshuar, dhe në pikën 1 të Vendimit nr.4, dt.22.12.2014 të Komisionit të Posaçëm, me propozim të Grupeve Parlamentare të PD-së dhe PR-së, Komisioni