Vendime të komisonit të posaçëm

"Për miratimin e Strukturës së Dokumentit Strategjik, Planin e Veprimit për Zhvillimin e Strategjisë si dhe Masat Legjislative e Propozimet Konkrete”.

"Për miratimin e ekspertëve si konsulentë të jashtëm pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar"

"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.7  dt.23.01.2015 të Komisionit të Posaçëm "Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit

"Për miratimin e organigramës së Sekretariatit Teknik”

"Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar”

"Për miratimin e Draft-Kalendarit të Punës së Komisionit të Posaçëm”

"Për veprimet përgatitore për mbështetjen e veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros”

 

"Për ngritjen dhe funksionimin e Sekretariatit Teknik”

"Për përfaqësimin e Organizatave dhe Misioneve të Asistencës Ndërkombëtare me ekspertë në Grupin e Ekspertëve të nivelit të lartë pranë Komisionit të Posaçëm”

 

"Për përfaqësimin e institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë dhe sistemit arsimor të kësaj fushe me ekspertë në Grupin e Ekspertëve të nivelit të lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar”