VENDIM Nr.4, Dt. 22.12.2014

"Për ngritjen dhe funksionimin e Sekretariatit Teknik”

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit dhe në pikën VIII, paragrafi i dytë dhe i tretë i Vendimit Nr. 96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, Komisioni i Posaçëm me propozim të Kryetarit