VENDIM Nr. 9, Dt. 02.04.2015

"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.7  dt.23.01.2015 të Komisionit të Posaçëm "Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar"

 

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores se Kuvendit, në pikën VII të vendimit Nr.96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë "Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë'', si dhe në vendimet Nr.2 dhe Nr.3, dt.22.12. 2014 të këtij Komisioni, me propozim të Kryetarit, Komisioni i Posaçëm