VENDIM Nr.10, Dt. 02.04.2015

"Për miratimin e ekspertëve si konsulentë të jashtëm pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar"

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores se Kuvendit, në pikën VIII dhe IX të Vendimit Nr.96/2014, dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë "Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë'', me propozim të Kryetarit, Komisioni i Posaçëm