VENDIM Nr. 7, Dt. 23.01.2015

"Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar”

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit, në pikën VII të vendimit Nr. 96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë  “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, si dhe në vendimet Nr.2 dhe Nr.3, dt.22. 12. 2014 të këtij Komisioni, me propozim të Kryetarit, Komisioni i Posaçëm