VENDIM Nr.6, Dt. 23.01.2015

"Për miratimin e Draft-Kalendarit të Punës së Komisionit të Posaçëm”

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit dhe në pikat IX dhe X të vendimit Nr. 96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, Komisioni i Posaçëm Parlamentar me propozim të Kryetarit