VENDIM Nr. 11, Dt. 02.04.2015

"Për miratimin e Strukturës së Dokumentit Strategjik, Planin e Veprimit për Zhvillimin e Strategjisë si dhe Masat Legjislative e Propozimet Konkrete”.

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores se Kuvendit, në pikën II të vendimit Nr.96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë "Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë'', si dhe në vendimin nr. 6 të këtij Komisioni, me propozim të Kryetarit, Komisioni i Posaçëm