VENDIM Nr. 18, Dt 15. 01. 2016

 “Për miratimin e kërkesës së Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë  për marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias për tekstin e rishikuar të projekt – amendamenteve kushtetuese të propozuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, mbështetur në Raportin e ndërmjetëm të Komisionit të Venecias”