VENDIM Nr.15, Dt. 30.07.2015

"Për miratimin në parim të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Reformën e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Regullores së Kuvendit, në pikën II, paragrafi i dytë i Vendimit Nr. 96/2014, datë 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë” të ndryshuar, me propozim të Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Komisioni