Drejtësia Penale

Analiza e gjendjes aktuale e organizimit dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë penale në Shqipëri, si dhe evidentimi i problematikave kryesore që nevojiten të adresohen nga Reforma në Drejtësi, janë pjesë e këtij komponenti të Dokumentit Analitik. Çështjet trajtohen si në aspektin institucional, ashtu edhe në atë procedural e material. Në pjesë të veçanta shqyrtohen problematikat që lidhen me prokurorinë dhe policinë gjyqësore sa i përket organizimit të tyre institucional, bazuar në kuadrin rregullator kushtetues dhe ligjor; pozitat dhe veprimtarinë procedurale të prokurorit që nga faza e hetimit paraprak e më tej gjatë gjykimit në Shkallë të Parë, në Apel dhe Gjykatën e Lartë; problematik mbi institute të së drejtës penale; si dhe aspekte të dënimit me burgim, dënimet alternative, shërbimin e provës. si dhe sistemin e burgjeve.

 

Ekspertët

Ekspertet

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Jon Smibert është Këshilltar Ligjor Rezident i Departamentit të Drejtësisë (Zyrës Tejoqeanike për Zhvillimin, Asistencën dhe Trajnimin e Prokurorisë – OPDAT) në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1982. Në vitin 1985 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ai ka marrë disa tituj akademikë si “Kandidat i Shkencave” (1990), “...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1985. Ai ka qenë vizitor si kërkues ligjor në Universitetin e Georgetown, DC SHBA për periudhën 2003-2004. Nga viti 1986 -1993 ka...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1992.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1996. Ka përfunduar studimet Master në Shkenca Penale në vitin 2008 dhe së fundmi ka marrë titullin Doktor në Shkencat Penale.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2001. Në në vitin 2012 ka përfunduar studimet Master në të Drejtë Penale në po të njëjtin universitet.

Është diplomuar në drejtësi në vitin 1992 në Universitetin e Zagrebit dhe nga 1992 deri në 1994 kreu studime pasuniversitare në të Drejtë Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në të njëjtin...

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për drejtësine penale