Financimi në Drejtësi

Sistemi i drejtësisë për nga rëndësia është i barabartë me dy pushtetet e tjera, por si i tillë nuk është trajtuar plotësisht në të gjitha funksionet, sidomos për sa u përket financimeve që merr sistemi, si dhe mënyrës së trajtimit me pagë dhe përfitime të tjera të gjyqtarëve apo prokurorëve dhe punonjësve të tjerë pjesë përbërëse të sistemit. Në këtë aspekt të Dokumentit Analitik të Reformës në Drejtësi nënvizohet fakti se sistemi i drejtësisë është në themel të një shteti demokratik dhe modern dhe për të pasur një sistem e drejtësie eficient është i nevojshëm edhe riformimi i mënyrës së financimit të sistemit të drejtësisë. Një nga faktorët që ndikon në dhënien e drejtësisë, ofrimin e shërbimeve dhe performancën e gjithë sistemit është edhe mënyra e dhënies së fondeve, përdorimi me efektivitet i tyre dhe përshtatshmëria e burimeve financiare, materiale e njerëzore në dispozicion të sistemit të drejtësisë.

Ekspertët

Ekspertet

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1986. Ka vazhduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos, Itali.

Gjatë këtyre 25 viteve përvojë profesionale Znj.Bernhard ka fituar përvojë të gjerë në veprimtarinë gjyqësore si anëtare e Gjykatës Administrative të Apelit në Austri, e Gjykatës Kushtetuese të...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1988. Në periudhën 1988-1997 ka punuar si pedagoge e lëndës “E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave” në Universitetin e Tiranës,...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1996. Ka përfunduar studimet Master në Shkenca Penale në vitin 2008 dhe së fundmi ka marrë titullin Doktor në Shkencat Penale.

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për financimin