Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja e konvertimit të borxhit për zhvillim, konsistojnë në: i. mosekzekutimin e pagesave të borxhit (interes + principal) kundrejt kreditorit, në një vlerë totale prej 20 milionë eurosh, detyrime këto që rrjedhin