Gjyqësori

Përqëndrimi në këtë aspekt të Reformës lidhet më shumë me çështje të tilla që prekin aktualisht sistemin gjyqësor shqiptar, si organizimi, pavarësia, paanshmëria, përgjegjshmëria, profesionalizmi, administrimin, efiçienca, transparenca e sistemit dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore për realizimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit. Ndonëse kuadri aktual ligjor i sistemit gjyqësor garanton në një masë të konsiderueshme pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqtarëve, në praktikë janë konstatuar probleme serioze të ndikueshmërisë politike dhe financiare të gjyqtarëve gjatë ushtrimit të detyrës.Nga pikëpamja profesionale gjyqtarët kanë mangësi dhe janë larg standardeve dhe nivelit profesional që duhet të karakterizojë një gjyqtar të vendeve të BE-së, ndërkohë që në tre shkallët e gjykimit nuk garantohet pjesëmarrja e publikut në gjykimin e çështjeve të ndryshme.

Ekspertët

Ekspertet

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1992.

Gjatë këtyre 25 viteve përvojë profesionale Znj.Bernhard ka fituar përvojë të gjerë në veprimtarinë gjyqësore si anëtare e Gjykatës Administrative të Apelit në Austri, e Gjykatës Kushtetuese të...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1986. Ka vazhduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos, Itali.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988. Ka shërbyer si prokuror në  Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër në  periudhën 1988-1991. Ka ushtruar funksionet e...

Është diplomuar në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës në vitin 1991. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore “ Doktor i Shkencave Juridike”, në vitin 2004 titullin “...

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1983.Gjatë periudhës 1994-1995 ka kryer studimet pasuniversitare për Konventat e Këshillit të Evropës në fushën penale në...

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Georgetown në ashington në vitin 1974. Ka një eksperiencë 25 vjeçare pune në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Kolumbisë.

Arthur Graham është diplomuar në Universitetin e Kembrixhit në Britani të Madhe, dhe në McGill dhe Universitetin Carleton në Kanada.

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për gjyqësorin