Ndryshimet Kushtetuese

Në këtë komponent të Reformës në Drejtësi fokusi është tek situata dhe problematikat në funksionimin e institucioneve kushtetuese në Shqipëri. Dy janë drejtimet kryesore: së pari, analizohet kuadri kushtetues në lidhje me institucionet e sistemit të drejtësisë, për të evidentuar nëse Kushtetuta ka arritur apo jo të garantojë mirëfunksionimin e tyre brenda sistemit dhe nëse problemet rrjedhin nga mënyra e hartimit të normave kushtetuese apo zbatimit të tyre nga institucionet përkatëse; së dyti, është analizuar ligji organik i Gjykatës Kushtetuese për të identifikuar problemet që janë hasur në praktikë nga zbatimi i tij në të gjitha aspektet e organizimit dhe funksionimit të Gjykatës Kushtetuese.

Ekspertët

 

Ekspertet

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës, në vitin 1986 si dhe ka përfunduar studimet Master po në këtë fakultet në vitin 2003. Në vitin 2006 ka marrë gradën “Doktor i shkencave” dhe...

Dr. Rainer Deville, Gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të Apelit (Oberlandesgericht) në Gjermani, është Shefi i Misionit EURALIUS. Ai është emëruar gjyqtar në vitin 1989. Gjyqtari Dr.

Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1978.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1988.Në vitin 1995 ka marrë Gradën Shkencore “Doktor” në fushën e Shkencave Juridike, në vitin 1999 titullin “...

James Hamilton është diplomuar në Histori dhe Shkenca Politike në vitin 1971 në Kolegjin “Trinity” në Universitetin e Dublinit.

Ka studiuar për drejtësi në Beograd dhe më pas në Sofje ku dhe ka marrë diplomën për Shkencat Juridike.

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për ndryshimet kushtetuese