Projektligji“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.