Profesionet e Lira

Profesionet e lira - avokati, noteri, përmbarim gjyqësor, ndërmjetësim dhe avokatura shtetit kanë rëndësi në procesin e Reformës pasi ato përbëjnë një kusht të domosdoshëm në mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë, dhe në vendosjen e standarteve të gjithëpranuara europiane në lidhje me organizimin dhe funksionimin e tyre. Këto shërbime të cilat ju sigurojnë qytetarëve mjetet e nevojshme ligjore për mbrojtjen dhe ushtrimin e të drejtave të tyre, si dhe garantimin dhe rivendosjen e këtyre të drejtave kur ato janë shkelur- janë një nga komponentët e Dokumentit Analitik të Refeormës në Drejtësi, si një skanim i gjendjes aktuale, kuadrit ligjor dhe praktikave konkrete, në funksion të nevojës për realizimin e reformës dhe në këta sektorë të dobishëm për qytetarët.

Ekspertët

Ekspertet

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1982. Në vitin 1985 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ai ka marrë disa tituj akademikë si “Kandidat i Shkencave” (1990), “...

Dr. Richard Regner LL.M. ka studiuar për drejtësi në Universitetet e Vjenës dhe të  Leicester-it,ku është diplomuar në vitin 1990 (Mag. iur.) dhe në vitin 1997 (LL.M.).

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka përfunduar Studimet Master në të drejtën Evropiane. Prej vitit 2010 është kandidat për doktoraturë në Universitetin e Tiranës.

Është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1986. Ka vazhduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Trentos, Itali.

Kuadri Ligjor

Klikoni këtu për të konsultuar të gjithë kuadrin ligjor për profesionet e lira