Publikime

Propozimet e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë për ndryshimet kushtetuese
27.09.2015

Anëtarët e Komisionit të Posaçëm “Për Reformën në Sistemin e Drejtësisë” miratuan me konsensus vendimin që ndryshimet kushtetuese të paraqitura në draftin e ekspertëve të nivelit

Me Shume
Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë
05.08.2015

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë dhe Plani i Veprimit për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri janë hartuar nga Grupi i Eksp

Me Shume
Plan i Veprimit
05.08.2015

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë dhe Plani i Veprimit për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri janë hartuar nga Grupi i Eksp

Me Shume
Analiza e sistemit të drejtësisë në Shqipëri 2015
30.04.2015

Ky është teksti në proces i Dokumentit Analitik. Duke pasur si pikënisje rezultatet e sistemit të drejtësisë në rreth 17 vite nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Dokumenti synon të evidentojë problematikën që prek sistemin tonë të drejtësisë në të gjithë komponentët e tij.

Me Shume