VENDIM Nr.1, Dt. 22.12.2014

"Për përgatitjen e e analizës mbi gjendjen aktuale të organizimit dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë”

 

Bazuar në nenet 24 dhe 32-41 të Rregullores së Kuvendit dhe në pikën II, paragrafi i parë të vendimit Nr. 96/2014, Dt. 27.11.2014 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”, Komisioni i Posaçëm Parlamentar me propozim të Kryetarit