Veprimtari ne kuader te konsultimit publik

Kalendari i forumeve rajonale mbi Reformën në Drejtësi

15.06.2015
Komisioni i Posaçëm Parlamentar dhe Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë që punojnë për Reformën në Drejtësi, do të zhvillojnë nga data 16 qershor deri më 9 korrik 2015 një seri...

Konsultime publike për komponentët kryesore të Reformës në Drejtësi

15.06.2015
Në zbatim të filozofisë së gjithëpërfshirjes në të gjitha etapat e procesit të Reformës në Drejtësi, Komisioni i Posaçëm Parlamentar dhe Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë...

Prezantimi publik i dokumentit “Analiza e sistemit të drejtësisë në Shqipëri -2015”

08.06.2015
Mbi bazën e kësaj analize tashmë ka filluar dhe hartimi i një Dokumenti Strategjik për misionin, shtyllat kryesore të Reformës, objektivat dhe masat per realizimin e tyre.

Analiza kushtetuese mbi Reformën në Drejtësi dhe në Gjykatën Kushtetuese

18.05.2015
Agjenda e prezantimeve të Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë, pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë vijoi më datë 18.05.2015, me një...

Reforma në Drejtësi në optikën e studentëve të Shkollës së Studimeve Politike

12.05.2015
Interesimi i studentëve u përqëndrua më shumë tek etika dhe ngritja e nivelit të performancës së gjyqtarëve, instrumentet për zbatimin e ligjit, lufta kundër korrupsionit në të...

Grupet e interesit dhe organizatat e shoqërisë civile diskutojnë për procesin e Reformës në Drejtësi

08.05.2015
Bashkëpunimi me shoqërinë civile u vlerësua si një shërbim i vyer, sidomos në fushën e antikorrupsionit në sistemin e drejtësisë, për edukimin ligjor të komunitetit, duke nisur...

Tryezë pune mbi shërbimet Ligjore, avokatinë, noterinë, përmbarimin gjyqësor, ndërmjetësimin dhe avokaturën e shtetit

08.05.2015
Në diskutimin e hapur mes ekspertëve dhe grupeve të interesit doli në pah rëndësia që ka reformimi i profesioneve të lira - avokati, noteri, përmbarim gjyqësor, ndërmjetësim dhe...

Edukimi ligjor i publikut në kuadër të Reformës në Drejtësi

07.05.2015
Kapitulli mbi Edukimin Ligjor dhe Arsimin Juridik, si pjesë e dokumentit analitik të reformës në sistemin e drejtësisë është hartuar nga ekspertët vendas dhe ata ndërkombëtarë, të...

Mblidhet tryeza konsultative për Reformën në Sistemin e Drejtësisë Penale

06.05.2015
Ndër problematikat që u trajtuan ishin lidheshin dhe pozita kushtetuese e Prokurorit të Përgjithshëm, organizimi e funksionet e Këshillit të Prokurorisë, organizimi dhe...

Prezantim i dokumentit analitik për financimin dhe infrastrukturën e sistemit të drejtësisë

06.05.2015
Dhënia e drejtësisë dhe ofrimi  shërbimeve nga pushteti gjyqësor është i lidhur dhe i ndërvarur nga mënyra e financimit të tij, dhe kryesisht është i ndërvarur nga mënyra e...